Algemene informatie

De visie van Christelijke Kinderopvang De Parel

Het uitgangspunt van ons kinderdagverblijf is “ieder kind is een Parel” .
Een Parel is puur, uniek en mooi. Zo kijken wij ook naar uw kind: Ieder kind is uniek en puur van zichzelf. Dat is het mooie aan kinderen. Ieder kind is een Parel, een Parel in Gods hand.
Met veel liefde en professionaliteit zullen wij uw kind verzorgen, begeleiden en de veiligheid bieden die het nodig heeft. Zo kan het zich individueel in een liefdevolle en veilige omgeving ontwikkelen.
Bij de Parel is veel ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Er is natuurlijk ook ruimte voor (samen)spel, diverse activiteiten en christelijke opvoeding.
Als ouders vertrouwt u ons uw kostbaarste bezit toe: uw parel. Wij zullen met liefde uw kind begeleiden en handvatten reiken om zich verder te kunnen ontwikkelen.
In de bijbel staat: ‘Geloof , hoop en liefde. Van deze drie is de liefde het meest’. En vanuit de liefde van God willen wij met liefde voor uw kind zorgen.
Bij de Parel zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun nationaliteit en geloofsovertuiging.

Algemeen

Christelijke kinderopvang de Parel is van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 geopend. Ook gedurende alle schoolvakanties zijn wij geopend, behalve op alle nationale officiële feestdagen. Op nieuwjaarsdag, op 2de paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, 2de pinksterdag en 1ste en 2de kerstdag is het kinderdagverblijf gesloten. Een keer in de vijf jaar op 5 mei, Bevrijdingsdag, is de Parel gesloten. Oudejaarsdag sluit de Parel om 16.00 en kerstavond sluit de Parel om 16.30.

Hele dagopvang

De Parel biedt hele dagopvang tussen 7.00 tot 19.00 en tussen 7.00 en 18.00.foto1
De Parel heeft 2 groepen.

1 kinderdagverblijf groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en een buitenschoolse opvang groep van maximaal 18 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Ruilen van dagen

Als service bieden wij ouders de mogelijkheid om incidenteel van (reguliere) dagen te ruilen. Dit kan onder de volgende voorwaarde;

  • Wanneer de personele bezetting dit toelaat
  • Wanneer er plaats in de groep is
  • Wanneer dit binnen 1 week plaats vindt, waardoor het aantal af te nemen contract dagen hetzelfde blijft.

Extra dagen opvang afnemen

Het is ook mogelijk om extra dagen te reserveren en af te nemen. Hiervoor geldt eveneens;

  • Wanneer de personele bezetting dit toelaat
  • Wanneer er plaats is op de groep

Extra dagen worden afgenomen tegen het normale opvang tarief.

Plaatsingscriteria

Plaatsen van kinderen is afhankelijk van de beschikbaarheid van kindplaatsen. Broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang. Kinderen op sociaal/medische indicatie worden alleen geplaatst in overleg met management. Er wordt gekeken of het maximum aantal kinderen per groep hierdoor niet wordt overschreden en of de werkdruk voor de pedagogisch medewerkers niet te groot wordt.

Intake gesprek/ wendagen

Nadat de kinderopvang overeenkomst is gesloten kan uw kind naar behoefte een aantal uren, dagdelen of dagen komen wennen op de groep. U zult ongeveer 2 tot 4 weken voor aanvang van de opvang gebeld worden voor het maken van een afspraak.

Om de opvoedingssituatie thuis en in de kinderopvang zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen, is het wenselijk dat de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van de gezinssituatie.

Kinderen halen/brengen

De kinderen kunnen tussen 7.00 en 9.00 gebracht worden en tussen 16.30 en 19.00 kunt u uw kind weer ophalen.
Indien u uw kind later brengt of vroeger ophaalt zouden wij het fijn vinden als u dit vermeld bij de pedagogisch medewerker.

Bij het brengen of ophalen van de kinderen zal de pedagogisch medewerker met u in gesprek gaan over de bijzonderheden van die dag voor uw kind binnen de groep. Bij het ophalen kunt u ook zelf vragen naar het verloop van de dag zoals b.v. , het aantal uren slaap, wat uw kind gegeten of gedronken heeft en hoe hij/zij de dag heeft doorgebracht.

Voeding

De voeding bij de Parel is evenwichtig, gezond en divers.
Voor de jongste kinderen is er babyvoeding beschikbaar. Er is Nutrilon 1 en 2 aanwezig. Ouders die hier geen gebruik van willen maken nemen de voeding zelf mee. Het is ook mogelijk, voor moeders die dit willen, om op de locatie borstvoeding te geven.
Met de ouders worden afspraken gemaakt over de hoeveelheid en de frequentie van de voeding. Voor de oudere kinderen is er tijdens lunchtijd een broodmaaltijd met vers beleg, brood en melk . Op een vast aantal momenten op de dag krijgen de kinderen tussendoortjes zoals bijvoorbeeld fruit, crackers, soepstengels etc. Kinderen worden door een gezellig sfeer gestimuleerd om te eten.

Zorg voor het kind

Indien er speciale wensen zijn ten aanzien van de verzorging van uw kind, dan kunt u dit bij de inschrijving laten weten. Luiers en billendoekjes (etos merk), crèmes zijn bij de kosten van de kinderopvang inbegrepen. Voor de kleinere kinderen is er een slaapzak aanwezig. Kinderen en volwassenen lopen uit oogpunt van hygiëne op slofjes of binnenschoenen op de groep.

Ontwikkelingsniveau

Eens per jaar, of indien de omstandigheden daarom vragen meerdere keren per jaar, zal er een ontwikkelingsgesprek plaats vinden met ouders over de individuele ontwikkeling van uw kind.
Ieder kind ontwikkeld zich op zijn of haar eigen manier. We volgen nauwkeurig hoe een kind zich ontwikkelt en hanteren hierbij specifieke ontwikkel- en observatielijsten op individueel niveau. Indien we bij kinderen achterstand in de ontwikkeling vermoeden of signaleren gaan we zorgvuldig te werk. Als we denken dat een kind achterblijft in zijn ontwikkeling t.o.v. het gemiddelde van zijn leeftijdsgenootjes, dan stimuleren wij het kind om activiteiten te doen die de ontwikkeling stimuleren. Pedagogisch medewerkers overleggen hierover met de ouders.

Medische aspecten

Rond ziekte werken wij conform de richtlijnen van de GGD. Tevens werken wij volgens een eigen medicijnprotocol. Indien uw kind ziek is en u besluit hem of haar thuis te houden dan verzoeken wij u dit voor 9.00 uur telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerker. Als een kind gedurende de dag ziek wordt zal de pedagogisch medewerker met u contact opnemen en overleggen wat voor het welbevinden van uw kind het beste is.

Informatievoorzieningfoto4

Informatie aan ouders vindt op de volgende wijze plaats;

  • Tijdens het halen en brengen van uw kind(eren)
  • Via een nieuwsbrief
  • Via het ontwikkelingsgesprek eens per jaar (of indien nodig meerdere keren per jaar)

U kunt ook altijd zelf een gesprek aanvragen en hoeft dus niet te wachten op een uitnodiging voor een ontwikkelingsgesprek.

Klachtenregeling

Hoewel wij er alles aan doen om eventuele klachten van ouders te voorkomen beschikt de Parel over een (wettelijke verplichte) klachtenregeling.
Indien u als ouder klachten heeft dan kunt u zich altijd wenden tot de pedagogisch medewerker of de vestigingsmanager. In geval van een klacht zullen wij er alles aan doen om deze gezamenlijk met u op te lossen en ervoor te zorgen dat deze zich niet meer voor zal doen.
Indien de aard van de klacht dermate ernstig is dat een objectieve beoordeling hiervan niet door de Parel gedaan kan worden dan kunt u een klacht indienen bij de “geschillencommissie kinderopvang”. Hier kunt u als ouder rechtstreeks uw klacht indienen.

Oudercommissie

In de oudercommissie bevinden zich minimaal 2 ouders. Deze ouders hebben als hoofddoel de ouders te vertegenwoordigen bij het vestigingsmanagement. Het advies van de oudercommissie wordt zwaarwegend meegenomen door het vestigingsmanagement. De oudercommissie voert minimaal 2 keer per jaar overleg met elkaar. Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden van de oudercommissie kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager.

Privacy

Alle medewerkers van de Parel hebben middels de arbeidsovereenkomst een privacy protocol ondertekend. Bovendien hebben zij ook te maken met de beroepscode kinderopvang, waarin ook regels zijn opgenomen omtrent de privacy van ouders.

Personeelfoto3

Alle pedagogisch medewerkers binnen christelijk kinderdagverblijf de Parel hebben een geldig diploma comfort de CAO kinderopvang. Dit legt de basis voor de kwaliteit. Ook delen zij de christelijke visie van het kinderdagverblijf. Alle pedagogisch medewerkers en de vestigingsmanager hebben een verklaring overlegd omtrent het gedrag (VOG), welke is afgegeven door de minister van justitie aangaande de aard van de werkzaamheden die ze bij de Parel uitvoeren.

Kosten van de kinderopvang
Wanneer uw kinderen naar de kinderopvang gaan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. De regeling voor kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de belastingdienst of kijken op www.toeslagen.nl
De kosten van de kinderopvang worden door ons elk jaar geïndexeerd aan de hand van het jaarlijkse indexcijfer van het CBS in combinatie met de loonstijging en de stijging van de huisvestingskosten. De actuele prijslijst kunt u vinden op de website www.kdvdeparel.nl en op de vestiging.

Betalingen en facturatie

Betalingen geschieden bij de Parel alleen via automatische incasso. Dit houdt in dat het factuurbedrag op of rond de 27e van de maand voorafgaand aan de factuurperiode door ons geïncasseerd zal worden van uw bankrekening.

Ten slotte

Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van kinderdagverblijf de Parel. Het kind staat centraal en we willen ook graag dat de ouders met een gerust hart naar hun werk gaan. We zijn ons er van bewust dat u uw kostbaarste bezit aan onze zorg overdraagt. We streven naar een open communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers en willen zoveel mogelijk voldoen aan uw wensen.

We hopen dat u middels deze informatie een mooi beeld van de Parel hebt kunnen krijgen. U bent ten alle tijden welkom voor een rondleiding.
Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager. Voor meer informatie over het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan kunt u terecht op de website www.kdvdeparel.nl