Pedagogisch beleid

Een printbare versie van het pedagogisch beleid, download u hier

pedagogische beleid kinderopvang de Parel revisie november 2020

 

Een printbare versie van het pedagogisch werkplan, download u hier:

KDV pedagogisch werkplan kdv de Parel revisie november 2020

BSO  2) pedagogische werkplan BSO de Parel

December 2016

De opvang van uw kind is er één van vertrouwen. Uw dierbaarste bezit vertrouwt u aan onze zorg toe. Dit vertrouwen willen wij waarmaken door kinderen een veilige opvang aan te bieden. In een huiselijke sfeer. Waarbij het christelijke geloof een belangrijke plaats inneemt.

In dit pedagogisch beleid willen wij met u als ouder delen hoe wij werken bij de Parel.

Dit plan vormt de basis, het uitgangspunt van waaruit wij werken.foto5

Dit beleidsplan is op papier mooi omschreven hoe wij werken maar waar het om gaat is dat we door de liefde van God met liefde met de kinderen om mogen gaan en ze daarbij een veilige en stimulerende omgeving bieden om zich te ontwikkelen.

Wij nodigen iedere betrokkenen dan ook uit dit beleidsplan te toetsen op de werkvloer en kennis te maken met christelijk kinderopvang de Parel.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen naar aanleiding van een passie om kinderopvang en geloof samen te combineren. Om met een geheel eigen visie een omgeving voor uw kind te creëren waarin uw kind zich veilig en geliefd voelt.

Ik ben ervan overtuigd, dat alle kinderen mogen weten dat Jezus van ze houdt. Ik hoop en bid dat elk kind zoveel over Gods liefde hoort en leert, dat er later ook verlangen mag blijven om nog meer leren en te horen over  Gods liefde voor iedereen.

Met vriendelijke groet,

Rebecca Korsuize-Meijer

Visie christelijk kinderopvang de Parel

 Het uitgangspunt van onze kinderopvang is “ieder kind is een Parel” .

Een Parel is puur, uniek en mooi. Zo zien wij ook uw kind: Ieder kind is uniek en puur van zichzelf. Dat is het mooie aan kinderen. Ieder kind is een Parel, een Parel in Gods hand. Met veel liefde  en professionaliteit zullen wij uw kind verzorgen, begeleiden en de veiligheid bieden die uw kind nodig heeft.  Zo kan het zich individueel in een liefdevolle en veilige omgeving ontwikkelen. Er zal veel ruimte zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Er is natuurlijk ook ruimte voor (samen)spel, diverse activiteiten en christelijke opvoeding.

Als ouders vertrouwt u ons uw kostbaarste bezit toe. Uw parel. Wij zullen met liefde uw kind begeleiden en handvatten reiken om zich verder te kunnen ontwikkelen.

In de bijbel staat: Geloof , hoop en liefde van deze drie is de liefde het meest. En vanuit de liefde van God willen wij met liefde voor uw kind zorgen.

Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van kinderopvang de Parel. Het kind staat centraal en we willen ook graag dat de ouders met een gerust hart naar hun werk gaan. We zijn er ons van bewust dat u uw kostbaarste bezit aan onze zorg overdraagt. We streven naar een open communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers en willen zoveel mogelijk voldoen aan uw wensen.   

  Sociaal emotionele veiligheid

Visie op sociaal emotionele veiligheid

Een veilige en vertrouwde omgeving is de eerste voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. De eerste levensjaren van een kind zijn heel belangrijk. Tijdens deze jaren wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Op de Parel willen wij deze basis bieden voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Alleen als een kind zich sociaal – emotioneel veilig voelt kan een kind een vertrouwensrelatie aangaan met andere kinderen en met volwassenen. Voor deze veilige basis zijn een aantal randvoorwaarden nodig.

 • Kinderen voelen zich veilig wanneer er vaste en herkenbare volwassenen zijn die op een liefdevolle manier met ze omgaan.
 • Structuur en voorspelbaarheid bieden kinderen veiligheid
 • Overleg tussen ouders en pedagogisch medewerkers waardoor de wereld van thuis en die van de opvang een eenheid zijn.
 • Door positief gedrag te benoemen leren kinderen dat ze er mogen zijn en krijgen ze een positief zelfbeeld.
 • Respect naar elkaar toe, hierdoor kunnen kinderen een vertrouwensband met de andere aangaan.

Hoe werken wij aan sociaal emotionele veiligheid?

Hoe de pedagogisch medewerker het kind benaderd is van grote invloed op de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Uw kind wordt door ons benaderd op ooghoogte. Met liefde en respect naar het kind. We luisteren actief naar uw kind en stellen hierbij open vragen.  Komt uw kind met ideeën dan staan de pedagogisch medewerkers hiervoor open. We laten uw kind weten en vooral voelen  dat het gehoord wordt en ze ten allen tijde bij de pedagogisch medewerker terecht kunnen.

Het samenspel wordt gestimuleerd. Er is ruimte om verdriet te delen, te huilen, blij te zijn en te lachten. Emoties worden benoemd naar de kinderen toe. De pedagogisch medewerker biedt de kinderen troost met persoonlijke aandacht. Bij jongere kinderen komt er natuurlijk ook de verzorging bij kijken. Liefdevol en met aandacht voor het individuele kind zal de pedagogisch medewerker uw kind verzorgen. Tijdens het verschonen wordt er benoemt wat de pedagogisch medewerker doet op een rustgevende manier. Zodat uw kind weet wat er gaat gebeuren en zich veilig voelt. De pedagogisch medewerker is alert op wat uw kind bezighoudt en ze stimuleert de kinderen  om mee te doen tijdens de activiteiten. Ook is er ruimte voor vrij spel, rusten en slapen. Er wordt door de pedagogisch medewerker op de behoefte van het individuele kind gelet.

De ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

Visie op persoonlijke en sociale competenties

Ontwikkeling van persoonlijke competentie is het bevorderen van persoonskenmerken zoals flexibiliteit, creativiteit, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, veerkracht en probleemoplossend vermogen. Kinderen moeten zich deze vaardigheden eigen maken net zoals praten, denken en bewegen. Door na te doen, uit te proberen en uitgedaagd te worden, worden al deze vaardigheden ontwikkeld. Ieder kind is uniek, een Parel. Ieder kind heeft eigen gaven en talenten van God gekregen. Ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Pedagogisch medewerkers proberen deze ontwikkelingen te stimuleren bij elke kind persoonlijk. In de leeftijd van 0 tot 13 jaar maken kinderen belangrijke ontwikkelingen door. Hun leefwereld wordt steeds groter: van afhankelijke zuigeling en peuter wordt het een zelfstandig kind. Kinderen leren dagelijks nieuwe vaardigheden. Dit gebeurt bij kinderen vaak spelenderwijs. Juist in het ontspannen spelen en in de vrije omgang met leeftijdsgenootjes, leren zij voortdurend nieuwe vaardigheden en competenties. Kinderen ontwikkelen zich door verschillende soorten competenties eigen te maken:

 • Emotionele competenties;
 • Sociale competenties;
 • Motorisch – zintuiglijke competenties;
 • Cognitieve competenties;
 • Taal en communicatieve competenties;
 • Expressieve en beeldende competenties.

Hoe stimuleren wij de verschillende competenties?

Emotionele competenties Kinderen vormen een beeld van zichzelf. Het gevoel er te mogen zijn en vertrouwen hebben in anderen ontstaat vooral in relaties met de personen om hen heen. Voorbeelden van emotionele competenties:

 • Steun zoeken en zich laten troosten door de pedagogisch medewerker;
 • Bewustwording van de eigen voorkeuren en smaken;
 • Vertrouwen in eigen kunnen;
 • Lekker in zijn / haar vel zitten en plezier hebben in de omgang met anderen.

Pedagogische medewerkers besteden hier aandacht aan door een liefdevolle houding naar de kinderen toe te hebben, zodat zij zich welkom en geaccepteerd voelen. De pedagogisch medewerker kent de kinderen van de groep goed, weet waar ieders talenten liggen en geeft kinderen de ruimte om hun talenten verder te ontplooien. Successen en mijlpalen van de kinderen worden gevierd.
Sociale competenties

Bij de sociale ontwikkeling gaat het erom hoe het kind met anderen omgaat en hoe het kind zichzelf ziet in relatie tot anderen. Kinderen krijgen steeds meer inzicht in zichzelf en in hun relaties met anderen. Jonge kinderen zijn nog voornamelijk op hun ouders of verzorgers gericht. Pas in de peuter- en kleutertijd ontstaat er meer aandacht voor leeftijdsgenootjes. Hun wereld wordt groter en dat leidt er toe dat zij zich sociaal steeds verder kunnen ontwikkelen. Zij leren zichzelf beter kennen, ook als persoon, los van het gezin waar zij uit komen. Tijdens het spelen met leeftijdsgenoten leren zij zich verplaatsen in anderen, ruzies op te lossen en verschillen te overbruggen. Voorbeelden van sociale competenties:

 • Hulp vragen en ontvangen;
 • Gevoel van erbij horen;
 • verbondenheid met anderen;
 • Anderen aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens;
 • Samen spelen;
 • Bijdragen aan het geheel en helpen.

Kinderen komen niet als eenling ter wereld; zij maken deel uit van een gezin. In het gezin wordt voor elkaar gezorgd, wordt meegeleefd met elkaar en waarden en normen met elkaar gedeeld. Bij kinderopvang de Parel werken we hierom met verticale groepen. Zodat er diverse leeftijden binnen een groep zijn. Zo heeft groot en klein een eigen plekje binnen de groep. De kinderen leren rekening te houden met elkaar en leren van elkaar. De groep is huiselijk ingericht. Met diverse plekken om samen te zijn maar ook plekken voor het kind om de rust op te zoeken. Motorisch– zintuiglijke competenties Kinderen hebben de behoefte om zelf dingen te kunnen ondernemen. Zelfstandigheid vergt oefening en ontwikkeling. Voorbeelden van motorisch – zintuiglijke competenties:

 • Grof motorische vaardigheden, zoals rollen, kruipen, lopen, rennen, springen, glijden schommelen, dansen;
 • Evenwicht bewaren;
 • Fijn motorische vaardigheden, zoals grijpen en pakken, tekenen, puzzelen, knutselen;
 • Plezier in bewegen, gevaar onderkennen;
 • Bouwen en uitvinden;
 • Plezier in zintuiglijke ervaringen, zoals ruiken, proeven, voelen, horen en zien.

Het is aan de pedagogisch medewerker  om voldoende afwisseling te bieden in het spel- activiteiten aanbod, zodat kinderen deze competenties goed kunnen ontwikkelen. Er wordt een goede balans gezocht tussen ‘rustige’ en ‘drukke’ activiteiten, tussen bewegingsspellen en activiteiten aan tafel. Voorop staat het plezier dat kinderen hebben in de activiteit. Per leeftijd worden er op het niveau van het kind een diversiteit aan activiteiten aangeboden.
Cognitieve competenties Kinderen verruimen hun wereld door nieuwe ontdekkingen. Zij willen de wereld om hen heen begrijpen: hun sociale wereld, hun gevoelswereld, de natuur en de dingen. Belangrijke competenties zijn:

 • Ontdekkingsdrang;
 • Zoeken naar verbanden tussen gebeurtenissen, oorzaak en gevolg, logisch denken;
 • Ordenen, meten, tellen, verzamelen van vertrouwde dingen en materialen;
 • Geconcentreerd spelen en vasthouden aan een plan, doorzettingsvermogen;
 • Het begrijpen en benoemen van emoties, zowel van zichzelf als van anderen.

Al spelend krijgen kinderen meer grip op hun omgeving en inzicht in hoe dingen werken.

De pedagogisch medewerker speelt hier op in door veel te benoemen voor de kinderen. Er wordt verwoordt wat er gebeurt en er worden vragen aan de kinderen gesteld over hun ervaringen. Kinderen worden gestimuleerd om iets af te maken waar ze aan begonnen zijn. Als iets niet direct lukt wordt het kind gestimuleerd om het nog een keer te proberen.

Emoties bij de kinderen maar ook bij de pedagogisch medewerkers worden benoemd.

Taal en communicatieve competenties

Taal is het belangrijkste hulpmiddel om uiting te geven aan gedachten en gevoelens. Competenties die kinderen ontwikkelen zijn:

 • Klanken nabootsen;
 • Verruimen van de woordenschat;
 • Verbanden en vergelijkingen kunnen noemen;
 • Abstract taalbegrip, het kunnen redeneren over iets dat niet zichtbaar is;
 • Vertellen over de toekomstige- of verleden tijd;
 • (begrijpend) lezen;
 • Schrijven;
 • Non – verbale communicatie, niet alleen wat je zegt, maar ook hoe je het zegt.

De taalontwikkeling bij kinderen begint al vroeg. Pasgeboren baby’s zijn al heel gevoelig voor klanken en intonaties. Pedagogisch medewerkers zijn zich hiervan bewust en benaderen jonge kinderen met een zachte, vriendelijke stem. Er wordt veel met en tegen de kinderen gepraat. Door voorwerpen en handelingen te benoemen, leren kinderen verbanden zien en krijgen ze meer grip op hun omgeving. Peuters en kinderen in de schoolleeftijd kunnen al veel meer gesprekken aangaan. Tijdens het kringmoment mogen kinderen hun verhaal doen. De pedagogisch medewerker stelt vragen en vraagt door. Kinderen leren ook om naar elkaar te luisteren en interesse te tonen voor het verhaal van een ander. Aan het begin van de dag in de kring en aan het eind van de dag wordt er begonnen en afgesloten met gebed. Dit is geen eenzijdig gebed van de pedagogisch medewerker. De kinderen worden gestimuleerd om zelf na te denken en te benoemen wat er in gebed naar God gebracht kan worden.
Expressieve en beeldende competenties De behoefte om zich uit te drukken in woorden en beelden hoort bij onze, door God gegeven, talenten. Competenties die kinderen hierbij ontwikkelen zijn:

 • Dans en beweging
 • Zingen en muziek maken
 • Tekenen, verven en beeldende uitingen

Er is ruimte voor kinderen om zich op allerlei manieren te uiten, bijvoorbeeld door muziek te maken, samen te zingen en d.m.v. knutselactiviteiten. De knutselactiviteiten die aangeboden worden zijn zo min mogelijk voorgewerkt. Ieder kind kan zijn eigen expressie en talent hierin kwijt. Kinderen zijn van nature leergierig en creatief. Het ontdekken en ervaren is net zo belangrijk, dan wel belangrijker, dan het eindresultaat. We zijn immers bezig met de ontwikkeling van de kinderen en ze leren van zelf doen en zelf nadenken. Van uitproberen en ervaren. Ze mogen buiten de lijntjes werken en het is niet erg als ze vies worden

Overdracht normen en waarden

 Normen en waarden

Waarden zijn de grondbeginselen die ons vertellen wat wel of niet belangrijk is in het leven, wat wel of niet wenselijk is, wat wel of niet goed is. Voorbeeld van waarden: eerlijkheid, trouw, respect. Normen zijn de geschreven en ongeschreven regels en afspraken die gebaseerd zijn op de waarden.

Vanuit onze visie zullen er christelijke normen en waarden worden gehanteerd op kinderdagverblijf de Parel.

Liefde voor je naaste en voor God en respectvol omgaan met elkaar zijn belangrijke normen en waarden. In de bijbel staan diverse normen en waarden die bij een christelijke leefstijl passen.

Elkaar helpen, vriendelijk zijn tegen elkaar, geduldig zijn, elkaar kunnen vergeven en sorry kunnen zeggen, trouw zijn en zelfbeheersing.

Overdragen van normen en waarden.

Elk kind op de groep heeft zijn eigen plekje en draagt bij aan de sfeer op de groep. Kinderen dragen hun steentje bij door mee te helpen op de groep en door op een goede manier om te gaan met de schepping zoals God die gemaakt heeft.

Kinderopvang de Parel geeft de kinderen mee dat er op een goede manier omgegaan wordt met diverse materialen en met de natuur. Door kosteloos materiaal te gebruiken tijdens het knutselen en door de kinderen bewust te maken van de natuur en hoe daar mee om te gaan, draagt kinderopvang de Parel de normen en waarden van de schepping en omgang daarmee over op de kinderen.

Wanneer de kinderen met elkaar in de groep zijn is het belangrijk dat kinderen zich mogen uiten. Elk kind heeft zijn eigen karakter en behoeften. Elkaar respecteren en in liefde met elkaar omgaan is heel belangrijk. Door de pedagogisch medewerker op de groep wordt geholpen bij het oplossen van conflicten, wordt geleerd sorry te zeggen te elkaar en wordt geleerd emoties te benoemen naar elkaar. Ook wordt er met liefde gesproken over God en wordt deze liefde van God door de pedagogisch medewerker uitgedragen naar de kinderen.

Bij het uitleggen van huisregels wordt wenselijk gedrag benoemt en er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

De pedagogisch medewerker

Alle pedagogisch medewerkers binnen christelijk kinderopvang de Parel hebben een geldig diploma comfort de CAO kinderopvang. Dit legt de basis voor de kwaliteit. Ook delen zij de christelijke visie van de Parel. Er is ruimte voor cursussen en ontwikkeling voor de pedagogisch medewerkers. Ook is er ruimte om van elkaar te leren, en transparantie en openheid in de communicatie naar elkaar.

Voor de sociaal- emotionele veiligheid is het van belang dat er vaste pedagogisch medewerkers op de groep staan. Wij streven ernaar om  zoveel als mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groepen te plaatsen. Doordat we een klein kinderopvang zijn is het team van pedagogisch medewerkers niet groot. Hierdoor kunnen we waarborgen dat er ten allen tijde een pedagogisch medewerker op de groep staat die uw kind goed kent.

Op de Parel werken we met een vaste mentor van uw kind. Een pedagogisch medewerker wordt gekoppeld aan uw kind. Dit houdt in dat de mentor van uw kind de ontwikkeling bijhoudt en de oudergesprekken voert. Uiteraard wisselen de pedagogisch medewerkers onderling relevante informatie uit om de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig in kaart te krijgen en te kunnen stimuleren. Uiteraard kunt u uw (opvoedings)vragen ook altijd aan 1 van de andere pedagogisch medewerkers stellen

Volgen van de ontwikkeling

De Parel vindt het belangrijk dat kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Onder andere d.m.v. observeren, registreren en evalueren. Hierdoor krijgt de pedagogisch medewerker allerlei nuttige informatie over het kind, die de pedagogisch medewerker in staat stelt het kind beter te kunnen begeleiden en te stimuleren in zijn ontwikkeling en aan te sluiten bij de behoefte en belevingswereld van het kind. Deze informatie wordt ook verkregen via ouder(s) tijdens de breng- en haalmomenten en tijdens oudergesprekken. Er wordt dan (uitvoerig) geïnformeerd naar het welzijn van het kind en tijdens oudergesprekken wordt de ontwikkeling en het gedrag van het kind uitvoerig besproken. Door een optimale samenwerking met ouder(s) krijg je een vrij compleet beeld over de ontwikkeling van een kind.

De informatie die wordt verkregen over een kind wordt op diverse manieren geregistreerd namelijk:

 • Werkoverleg
 • evaluatie eerste drie maanden/wenperiode
 • oudergesprekken
 • ontwikkelingsbeoordeling
 • logboek
 • overdrachtsschrift voor kinderen tot 2 jaar
 • Werkoverleg

Eén keer in de zes weken is er een werkoverleg tussen pedagogisch medewerkers van de groep en de vestigingsmanager. In dit overleg wordt o.a. de bijzonderheden van de kinderen doorgenomen. Indien het gedrag van het kind afwijkt of sterk opvallend is (bv. het kind eet, slaapt of drinkt slecht, het kind loopt achter in zijn ontwikkeling, kind vertoont agressief gedrag) wordt er in overleg met het vestigingsmanagement afspraken gemaakt omtrent het kind. Aan de afspraak wordt een duidelijke termijn gesteld hoe lang hij duurt, wie dit in de gaten houdt en wanneer de afspraak en het gedrag van het kind wordt geëvalueerd en met wie. Deze afspraken worden besproken met de ouder(s), er wordt gevraagd naar aanvullende informatie en er wordt advies gegeven aan de ouder(s). Daarnaast kan er in overleg met de ouder advies ingewonnen worden bij de diverse disciplines (zie sociale kaart van de Parel).

 • Evaluatie eerste drie maanden/wenperiode

De eerste periode op de Parel is voor de meeste kinderen en de ouder(s) even wennen. Voor de kinderen en ouder(s) is alles nieuw. Het kind zal moeten wennen aan het dagritme, de pedagogisch medewerkers, nieuwe kinderen etc. Ook de ouder(s) komen in aanraking met nieuwe regels, nieuwe omgeving, ander dagritme etc. Ongeveer drie maanden na de plaatsing van het kind op de Parel, is er de ruimte voor de ouders en pedagogisch medewerker om de eerste drie maanden samen te evalueren wanneer daar behoefte voor is. Voor dit gesprek maken we dan gebruik van het 3 maanden evaluatieformulier. Wanneer een ouder gebruik wenst te maken van het 3 maanden gesprek dan is de duur daarvan ongeveer 15 minuten. De Parel hecht veel waarde aan dit soort evaluatiemomenten, omdat er dan tijdig ingegrepen kan worden als een ouder niet tevreden blijkt te zijn. Daarnaast kan het ook fijn zijn om te weten, dat de kwaliteit en de dienstverlening die de Parel biedt aan de ouder naar volle tevredenheid is. Als een ouder niet tevreden is kan de kwaliteit tijdig bijgesteld worden en kan de ouder ook nuttige tips geven die ten goede komen aan de dienstverlening en kwaliteit van de Parel.

 • Oudergesprekken.

Tijdens de haal- en breng momenten vindt er tussen de ouder en de pedagogisch medewerker de overdracht plaats. Er wordt informatie uitgewisseld over het kind, omtrent wat het kind heeft meegemaakt, eten, slapen en overige bijzonderheden. Als het kind opvallend gedrag vertoont zal dit in de eerste instantie overlegd worden met de directe collega’s, daarna afhankelijk van de mate waarin het kind het opvallende gedrag vertoont wordt dit besproken in het werkoverleg met het vestigingsmanagement. In overleg wordt er besloten om dit gedrag te bespreken tijdens de haal- en brengmomenten of tijdens een oudergesprek. Na overleg met de ouder, volgen er afspraken waaraan een termijn verbonden is. Daarna wordt het geëvalueerd met de ouder en besproken met het vestigingsmanagement. Als het opvallende gedrag van het kind minder wordt of verdwijnt kan het geheel worden afgesloten en anders moeten er nieuwe afspraken of andere stappen worden genomen. (zie protocol) ontwikkelingsproblemen en meldcode.

 • Ontwikkelingsbeoordeling

We volgen in de periode dat kinderen bij ons zijn heel nauwkeurig hoe een kind zich ontwikkelt. Als we denken dat een kind echt achterblijft bij zijn leeftijdsgenootjes, dan stimuleren wij het kind op bepaalde aandachtsgebieden extra. Pedagogisch medewerkers overleggen hierover met de ouders en kunnen met de ouders afspraken maken over een aangepast aanbod. Als het nodig is schakelen we deskundige hulp in die de pedagogisch medewerkers of het kind rechtstreeks kan helpen om verdere achterstand te voorkomen en om de achterstanden die er zijn (te helpen) bij te werken. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de ouder/verzorger. Op de groepen hanteren wij vaste observatielijsten. Deze lijsten worden door de pedagogisch medewerkers ingevuld en met de ouder/verzorger besproken in de oudergesprekken. De oudergesprekken vinden plaats bij het bereiken van de volgende leeftijden van het kind.

 • Drie maanden na plaatsing een evaluatie gesprek over de wenperiode.
 • Leeftijd van 1 jaar
 • Leeftijd van 2 jaar
 • Leeftijd van 3 jaar
 • Leeftijd van 4 jaar
 • Op de BSO elk jaar door middel van 10 minuten gesprekken.

 

 • Logboek kinderen

Van elk kind is er een logboek aanwezig die wordt opgeborgen in de mentormap. Het logboek wordt 1 keer per maand geschreven op het kinderdagverblijf.  En 1 keer per drie maanden op de BSO, De mentor van het kind beschrijft het functioneren van het kind omtrent de ontwikkelingsgebieden. Buiten de specifieke competentie op het moment van schrijven wordt ook de bijzonderheden van een ander ontwikkelingsgebied en of voorgedane situatie/gedrag beschreven en afspraken met ouders genoteerd.

 • Overdrachtsschrift

Voor kinderen tot 2 jaar maakt de Parel gebruik van schriftjes. Hier wordt minimaal 1 keer per week een stukje in geschreven over het kind en hierin worden bijzonderheden vermeld. Dit schriftje mogen de ouders mee naar huis nemen en hierin kunnen ouders bijzonderheden opschrijven wat het kind thuis meemaakt

Op de Parel is een sociale kaart aanwezig op het informatiebord. Hier zijn diverse telefoonnummers van instanties in opgenomen die hulp kunnen bieden voor de ouders bij ontwikkelingsproblemen van hun kind. De pedagogisch medewerkers van de Parel zijn op de hoogte van de sociale kaart.

De Pedagogisch medewerkers worden in het signaleren en rapporteren begeleidt door de vestigingsmanager en de pedagogisch medewerker plus. Tijdens werkoverleg worden de kinderen van de groep besproken en worden ook de zorgen besproken. Tijdens teamvergadering komen diverse pedagogische onderwerpen aan bod die in een leuke werkvorm aangeboden worden. De Parel heeft een ‘beleid welbevinden’ en een ‘ontwikkelingsproblemen protocol’ ontwikkeld voor de pedagogisch medewerker. Deze beleidstukken zullen in de teamvergadering en tijdens het inwerkproces uitgebreid aan bod komen. Ook is er  voor pedagogisch medewerkers van de Parel contact gemaakt met Alert4you. Deze instantie is er voor de pedagogisch medewerker als ze vragen hebben omtrent gedrag of ontwikkeling van een kind.

Indeling van de groepen

Voor de sociaal-emotionele veiligheid is het voor uw kind ook van belang dat er vaste groepen zijn. Christelijk kinderopvang de Parel heeft 2 verticale groepen 1 kdv groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4jaar en 1 BSO groep van maximaal 10 kinderen per groep. Doordat kinderen steeds terugkerend met elkaar in een veilige omgeving bij elkaar komen, krijgen ze vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Ze ontdekken, leren delen, spelen en ruzie maken.  De pedagogisch medewerker begeleidt uw kind indien nodig om er samen ook weer uit te komen. Door met  vaste groepen te werken wordt er met elkaar een band opgebouwd en is er een groepsgevoel.

Als er een nieuw kind op de groep komt krijgt het kind de tijd om te wennen en zal op een liefdevolle manier uitgenodigd worden in het spel met de groep en voor de activiteiten.

Er zal met de ouders afspraken worden gemaakt over het wennen van het kind. We werken bij de Parel met verticale groepen. De kinderen van 0-4 jaar zitten bij elkaar in een groep.  Op een groep van 12 kinderen zullen maximaal 2 kinderen onder de 1 jaar geplaatst worden. Op een groep van 12 kinderen zullen 2 pedagogisch medewerkers staan. Op de BSO groep van 10 kinderen zal 1 pedagogisch medewerker werkzaam zijn.

Dit is volgens de landelijke BKR (beroepskindkrachtratio) .

Combinatiegroepen bij Christelijke kinderopvang de Parel

Bij de Parel wordt er gewerkt met combinatiegroepen. Dit houdt in dat er een samenwerkingsverband is tussen het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De kinderen van de  buitenschoolse opvang (4-12) voegen zich samen met kinderen van het kinderdagverblijf (0-4). In de regel geldt dit alleen op de momenten dat er weinig kinderen zijn (tijdens vakanties/studiedagen op rustige dagen en aan de randen van de dag)

Door in 1 groep samen op te trekken, kunnen kinderen van elkaar leren. De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat ieder kind zich veilig voelt binnen de combinatie groep. Als er samengevoegd wordt, wordt er gekeken naar de leeftijden van de kinderen, en of dit wenselijk is voor de kinderen.  De pedagogisch medewerker zal activiteiten aanbieden op verschillende ontwikkelingsniveaus. Bijvoorbeeld diverse knutselactiviteiten, dansen, gymmen enz. Doordat de Parel een kleine kinderopvang is zijn de kinderen bekend met alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij de Parel. Hierdoor wordt de veiligheid en geborgenheid gewaarborgd die het individuele kind nodig heeft.

Uiteraard gebeurd comfort de richtlijnen van de landelijk BKR (beroepskrachtkindratio).

Stamgroepen:

Ieder kind wordt geplaatst op 1 vaste groep. De stamgroep. Hier wordt het kind in principe altijd opgevangen.

Het kind kan de stamgroep verlaten om de volgende redenen:

 • Het kind gaat een workshop of activiteit bij de andere groep doen. Zoals bijvoorbeeld dansen, een knutselactiviteit of een activiteit die bij de Parel met alle groepen tegelijk wordt gehouden. Hierbij kunt u denken aan een gezamenlijke lunch, een sinterklaasviering o.i.d.
 • Het kind gaat op visite bij een andere groep. Dit vergroot hun blikveld, uiteraard wordt dit alleen gedaan wanneer het kind dit wilt. Bijvoorbeeld omdat het kind mee wil spelen met de grotere kinderen in b.v. de  huishoek om zo wat extra uitdaging te creëren voor het individuele kind.
 • Aan de randen van de dag (tijdens breng- en haal momenten) kunnen de kinderen ook opgevangen worden in de andere groep om gezamenlijk vrij te spelen. Dit gebeurt alleen als het BKR (beroepskindkrachtratio) dit toelaat.

Het verlaten van de stamgroep gebeurt met goedkeuring van het kind en de ouder en hierbij is een voor het kind bekende pedagogisch medewerker aanwezig om de hechting en veiligheid te waarborgen.

Doordat de Parel een kleinschalig kinderdagverblijf is zal het geregeld voorkomen dat er 1 pedagogisch medewerker op de groep staat. Er is ten allen tijde een achterwacht geregeld die binnen ambulancetijd op de vestiging aanwezig kan zijn. De achterwacht staat vermeld op het rooster en het is bekend bij de pedagogisch medewerker wie de achterwacht is. Ook voor vragen m.b.t. de kinderen kan de pedagogisch medewerker ten allen tijde telefonisch contact opnemen met de achterwacht of vestigingsmanager. Ook heeft de Parel cameratoezicht. Hierop wordt meerdere malen per dag ingelogd (zie kopje vierogen principe). Zo zijn er altijd een paar extra ogen bij de Parel.

Bij de Parel kan het voorkomen dat er ’s morgens bij het openen 1 pedagogisch medewerker aanwezig is en er tijdens het brengen afgeweken wordt van het landelijke BKR (beroepskrachtkindratio). De pedagogisch medewerker die als tweede begint is in dit geval achterwacht en kan binnen ambulancetijd aanwezig zijn. In het werkoverleg met het vestigingsmanagement wordt elke keer besproken of de tijden van de tweede dienst nog haalbaar zijn of dat het aantal kinderen teveel wordt voor 1 pedagogisch medewerker om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Is dit niet het geval dan wordt de pedagogisch medewerker die als tweede begint verzocht om vroeger te beginnen en wordt het rooster hierop aangepast. Aan het einde van de dag zal het niet voorkomen dat er teveel kinderen opgevangen worden. De tweede pedagogisch medewerker mag pas naar huis als het landelijke BKR (beroepskrachtkindratio) het toelaat om met 1 pedagogisch medewerker te mogen staan.

De pedagogisch medewerker kan ondersteuning vragen van ouders of andere volwassenen tijdens activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitstapje, een viering  van kerst/pasen of een andere activiteit. Ouders of andere volwassen (bijvoorbeeld opa’s en oma’s) mogen tijdens deze momenten de pedagogisch medewerker ondersteunen door samen met de kinderen bezig te zijn. Ze zijn geen vervanging van een pedagogisch medewerker en mogen geen verschoningen en verzorgende taken doen.

Groepsritme 

Christelijke kinderopvang de Parel is op werkdagen geopend van 7.00 tot 19.00. Er is de mogelijkheid op het kinderdagverblijf om hele-of halve dagopvang af te nemen. Een halve dag is van 7.00 tot 13.00 of van 13.00 tot 19.00. Opvang kan afgenomen worden vanaf een halve dag per week. Ons advies is om uw kind minimaal 1 dag per week af te laten nemen zodat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt.

Op 1 januari (nieuwjaarsdag) , op 2de  paasdag, koningsdag, hemelvaartsdag, 2de  pinksterdag en 1ste en 2de kerstdag is de Parel gesloten. Een keer in de vijf jaar is 5 mei, Bevrijdingsdag, een officiële feestdag. Christelijk kinderopvang  de Parel zal 1 keer in de vijf jaar op 5 mei gesloten zijn.

Voor de BSO gelden de volgende openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 19.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 11.30 tot 19.00.

Tijdens de schoolvakantie is BSO de Parel geopend van 7.00 – 19.00 uur.

Tijdens studie dagen van school is de Parel ook van 7.00 tot 19.00 geopend.

Bij de BSO is het helaas niet mogelijk om flexibele opvang af te nemen.

Wanneer u, naast de reguliere opvangdag(en) van het kind, een extra dagdeel opvang nodig hebben dan kunt u hiervoor het aanvraagformulier invullen (aanvraag flexibele opvang/ extra dag(en)).

U kunt op dit formulier aangeven welke dag of welk dagdeel u extra wilt aanvragen en dit formulier inleveren bij de pedagogisch medewerker van de groep. Het management kijkt samen met de pedagogisch medewerker of dit mogelijk is op de groep. Hierbij wordt rekening gehouden met het landelijke BKR (beroepskrachtkindratio) . Als de aanvraag wordt goedgekeurd  of afgekeurd dan zal de pedagogisch medewerker van de groep dit aan u doorgeven. Deze extra afgenomen dagen/dagdeel worden aan het eind van de maand gefactureerd.

Voor het dagritme op het kinderdagverblijf en de BSO verwijzen we u naar het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf en van de BSO.

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe houdt in dat medewerkers in de kinderopvang niet meer alleen op de groep mogen staan, zonder dat een andere medewerker kan meekijken of meeluisteren. De ondernemer is verplicht invulling te geven aan het vierogenprincipe en de ouders te informeren over de wijze waarop dit principe wordt ingevuld. De oudercommissie heeft adviesrecht over hoe christelijke kinderopvang  de Parel invulling geeft aan van het vierogenprincipe.

Op de Parel wordt gebruik gemaakt van een camera op de groep.

Hier wordt een aantal keer per dag ingelogd door een daarvoor aangesteld persoon. Dit wordt in een logboek bij gehouden. Ook zijn de groep en de verschoonruimte voorzien van diverse ramen waardoor er een  open en transparant klimaat is binnen het kinderdagverblijf.

De vestigingsmanager zal meerdere malen per dag op verschillende tijdstippen de groep binnen lopen. Tijdens de haal en breng momenten wordt het vier ogen principe gewaarborgd doordat er ouders een controlerende functie hebben.

Omdat er een open sfeer heerst op christelijke kinderopvang de Parel zullen de pedagogisch medewerkers bij elkaar op de groep naar binnen lopen.

foto7